: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ปทุมธานี เขต 2 : :
Home | News | About us | Contact us |
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
ส ๑๔๑๐๒    ประวัติศาสตร์์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
         เวลา  ๔๐  ชั่วโมง

             ศึกษา วิเคราะห์ จำแนก อธิบาย วิธีการทางประวัติศาสตร์  ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษา               ความเป็นมาของท้องถิ่น   ช่วงเวลาเป็นทศวรรษ  ศตวรรษ  และสหัสวรรษ  ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์มนุษยชาติ  การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติ- ศาสตร์  หลักฐาน                  ทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย    พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย  ประวัติ     และผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย  ภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยสุโขทัย                     ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์
โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล  วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการทางสังคม   เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ต่างๆ มีความรัก  ความภูมิใจ                   และธำรงความเป็นไทย  สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

รหัสตัวชี้วัด  
ส ๔.๑   ป.๔/๑,  ป.๔/๒ , ป.๔/๓
ส ๔.๒  ป.๔/๑,  ป.๔/๒ 
ส ๔.๓  ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓

รวมทั้งหมด  ๘  ตัวชี้วัด


 
 
โรงเรียนธัญสิทธิศิลป์
101/16 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   โทร.02-5771176 Fax.02-5773793
webmaster :: nanoi_natty@hotmail.com
: : ขออภัย ทางโรงเรียนกำลังเร่งดำเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ : :