ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกข้อความขอทุนการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.1 KB 146404
โปรแกรมคำนวณ SDQ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 593 KB 146688
งานทะเบียนนักเรียน
คำร้องขอวุฒิการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.33 KB 25420
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.11 KB 25420
คำร้องขอเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.05 KB 25427
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน (พฐ.๑๙) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.64 KB 25422