ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกข้อความขอทุนการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 39.1 KB 146424
โปรแกรมคำนวณ SDQ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 593 KB 146702
งานทะเบียนนักเรียน
คำร้องขอวุฒิการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.33 KB 25435
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.11 KB 25427
คำร้องขอเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.๗) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.05 KB 25454
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน (พฐ.๑๙) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.64 KB 25449