คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุธามาส อ่วมจ่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจริยา คำจา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาววารุณี ปินใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวสุวดี สำราญยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสาริณี แซ่ลี้
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวเบญจวรรณ นุชโส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวอลิษา อัครบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาววรรณพร ภูมูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวรัชนี ยังเปรมปรี
ครูพี่เลี้ยง

นางสุพัตรา มาลัยทอง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวปุญญิศา เพ็ชรเเย้ม
ครูพี่เลี้ยง