คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล
ครูชำนาญการ
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุธามาส อ่วมจ่า
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวสุวดี สำราญยิ่ง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอลิษา อัครบุตร
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวศุภรัสมิ์ พัชนี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวสาริณี แซ่ลี้
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวเบญจวรรณ นุชโส
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาววรรณพร ภูมูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาววารุณี ปินใจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวรัชนี ยังเปรมปรี
พี่เลี้ยง

นางสุพัตรา มาลัยทอง
พี่เลี้ยง

นางสาวปุญญิศา เพ็ชรเเย้ม
พี่เลี้ยง