กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเอกดนัย เบ็ญจชัย
ครู คศ.1

นางสาวอาภารักษ์ แพเพชร
ครู คศ.1

นางอารมย์ ศรีทับทิม
พนักงานราชการ