สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุนิศา พุ่มน้อย
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวโสรญา พงษ์สุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววัชรี พิศกิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนิศา พุ่มน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพิชญดา ปานพรมมา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพรสุดา นามเขต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางดวงเนตร ลาดล่าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางภิรมย์พร เมืองเกษม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางปราณีต อาจศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวรัชนู บุญกว้าง
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวนันทภัค ทศคำไสย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7