กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพัชญา พุ่มโกสุม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวชนันพร ศรีใหม่
ครู คศ.1

นางสาวศิริกรานต์ คำแสนราช
ครู คศ.1

นางสาวอโณชา จักรแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวหยาดพิรุณ แปรงกระโทก
ครู คศ.1