กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอโณชา จักรแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพัชญา พุ่มโกสุม
ครู

นางสาวชนันพร ศรีใหม่
ครู

นางสาวหยาดพิรุณ แปรงกระโทก
ครู

นางสาวอัจจิมา ผ่านสุวรรณ
ครู