คณะผู้บริหาร

นายวัฒนา บุญจนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกิติยา มารศรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมณีญา ชุณหจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ

นายวัลลภัทร หนองภักดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป