กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประเสริฐ อ่อนน้อม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ สุดสาย
ครู คศ.1

นางสาวพิชญดา ปานพรมมา
ครูผู้ช่วย