คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นายดิษชูภณ นัยเนตร
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นางชีวรัตน์ ศรีมารยาท
รองประธาน คนที่ 1

นายกิตติศักดิ์ สุดาทิพย์
รองประธาน คนที่ 2

นางสาวอลิษา กรุดไทย
เลขานุการ

นางสาววาสนา ดอกกระถิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางณัฐพร เหมันตา
ประชาสัมพันธ์

นางสาวดวงหทัย สุทธชม
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร้อยตรีบุญมี วรรณศิริ
นายทะเบียน

นายวัศวเทพ สงวนพงศ์
ปฏิคม