คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นายดิษชูภณ นัยเนตร
ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นางสาวดวงหทัย สุทธิชม
รองประธาน คนที่ 1

นางณัฐฐิยา ครองทรัพย์
รองประธาน คนที่ 2

นางสาวณัฐญาดา บัวทอง
เลขานุการ

นางพบศร ศรีเผด็จ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางณัฐพร เหมันตา
ประชาสัมพันธ์

นายจีรศักดิ์ ทิมเชียงราก
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางดวงทิวา เทพปัญญา
นายทะเบียน

นางชีวรัตน์ ศรีมารยาท
ปฏิคม

นายจีระทรัพย์ พระสุมาตย์
กรรมการกลาง

นางมนต์ตรา ต่อวัฒนกิจกุล
กรรมการกลาง

นางสาวสุมลฑา กองชัย
กรรมการกลาง

นายทศนพล เหล่าอรรคะ
กรรมการกลาง

นางสาวสุนันท์ ขุมทอง
กรรมการกลาง

นางสาวภัททภกาญจน์ นาคศิลป์เตโชดม
กรรมการกลาง

นางสาวโชติกา สมมุ้ย
กรรมการกลาง

นางกาญจนา เทพรินทร์
กรรมการกลาง

นางสาวณุชนก ธรรมจักร์
กรรมการกลาง

นางดวงใจ แสนเรียน
กรรมการกลาง

นายวสันต์ นิลสนิท
กรรมการกลาง

นายศัลยพงษ์ เพิ่มความสุข
กรรมการกลาง

นายสุพจน์ วรรณุสิทธิ์
กรรมการกลาง

นางศศิธร มาประสพ
กรรมการกลาง

นางสาวกรวิการ์ แตกฉาน
กรรมการกลาง

นายอัศวเทพ สงวนพงศ์
กรรมการกลาง

นางสาวเครือมาส จันทร์แก้ว
กรรมการกลาง

นายธนพล อินละมุ
กรรมการกลาง

นางมัทนา โพธิชัย
กรรมการกลาง

นางสาวนันทพร สิงห์คำ
กรรมการกลาง

นางสมพิศ พวงจำปา
กรรมการกลาง

นางสาวปิยะนุช อ่อนแก้ว
กรรมการกลาง

นางสาววงเดือน วงษ์แสนสี
กรรมการกลาง

นางกนกพร ธรรมสุนทรา
กรรมการกลาง

นางกรวรรณ ทรัพย์เจริญ
กรรมการกลาง

นางสาวปิยะภรณ์ แหวนครุฑ
กรรมการกลาง