สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายประณต ถนอมทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพิระดา บุญสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายประณต ถนอมทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุภาวดี สมภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวภูริชญา บุญจนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวมัธญา ยมรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวหยาดพิรุณ แปรงกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวมณีญา ชุณหจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวพัชฎา นีละเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางอารมย์ ศรีทับทิม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายกฤษกร สัมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นายประเสริฐ อ่อนน้อม
ครู คศ.2