สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายประณต ถนอมทรัพย์
ครู
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพิระดา บุญสิงห์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายประณต ถนอมทรัพย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวดวงใจ เจิมแหล่
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวมัธญา ยมรัตน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวหยาดพิรุณ แปรงกระโทก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวมณีญา ชุณหจันทร์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวพัชฎา นีละเสน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางอารมย์ ศรีทับทิม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายกฤษกร สัมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7