กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

นายวีรวัฒน์ การุณวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

นางสาวฉัตราภัทร ปาลพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวอาภารักษ์ แพเพชร
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา ทิรอดรัมย์
ครู คศ.1

นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ
ครูผู้ช่วย