กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดวงใจ เจิมแหล่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทิพวรรณ์ อ่วมทอง
ครู คศ.3

นางปราณีต อาจศิริ
ครู คศ.3

นางสาวสุนิศา พุ่มน้อย
ครู คศ.2

นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐกุล คุ้มสิน
ครู คศ.1

นางสาวธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร
ครู คศ.3

นางสาวจิรนาถ นาโควงศ์
ครู คศ.1

นางสาวชลดา กิตติรุ่งสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย สัญญเดช
ครู คศ.1

นายวัลลภัทร หนองภักดี
ครู คศ.1

นางสาวมณีญา ชุณหจันทร์
ครู คศ.1