ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ มงคลประทีป
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2455 - 2459
ชื่อ-นามสกุล : นายชม วงศ์มาก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2459 - 2460
ชื่อ-นามสกุล : นายวงค์ พีรานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2460 - 2468
ชื่อ-นามสกุล : นายดาบพร บำเพ็ญบุณย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2468 - 2475
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม ทยานศิลป์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475 - 2480
ชื่อ-นามสกุล : นายเป้า สุวัติพานิช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480 - 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายลพ วงศ์บุญมาก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485 - 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ตรีนุมิตร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486 - 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ เจริญชอบ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2488 - 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย สมดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491 - 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม แก้วมณี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491 - 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ตรีอาภรณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2492 - 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภร พิมพะสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2504 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายเก็บ อยู่ชมบุญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ เชียงสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา บุญจนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน